(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp vừa đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư tại địa phương.

 

Ảnh minh họa

Để đánh giá khánh quan, toàn diện thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sau hơn 15 năm triển khai Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTƯMTTQVN về phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư.

Để việc rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được triển khai thống nhất trên cả nước, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh, thành phố tổ chức việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương. Việc rà soát, đánh giá được thực hiện từ cấp cơ sở (làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư…); lấy mốc thời gian từ năm 1998 đến hết năm 2014 để thống kê các số liệu.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của tỉnh, thành phố gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và thư điện tử: nttam1@moj.gov.vn) trước ngày 30/7/2015 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, thu thập các bản hương ước, quy ước có giá trị, thể hiện tính đặc thù vùng, miền hoặc đại diện cho các cộng đồng dân cư, các địa bàn ở địa phương (mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 10 bản) gửi về Bộ Tư pháp cùng với Báo cáo để phục vụ hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác xây dựng hương ước, quy ước, tổng kết, nhân rộng trong cả nước.

Minh Hoàn