(Chinhphu.vn) - Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các địa phương xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với việc tạo được chuyển biến rõ nét trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy Nghệ An
Ngày 3/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát với tình hình cụ thể, trong đó xác định rõ những việc thực hiện ngay và thường xuyên cùng với những nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc thực hiện Nghị quyết) là nhằm làm cho Đảng ta đoàn kết, vững mạnh, kinh tế phát triển. Qua quá trình kiểm điểm, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có biện pháp khắc phục, từ đó phải tạo được sự chuyển biến rõ nét ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, địa phương và từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4  tới toàn thể cán bộ chủ chốt của TP. Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ Nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng  yêu cầu các cấp ủy Đảng cần bám sát tình hình thực tiễn, gắn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động ở từng ngành, đơn vị, địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm, đưa Hải Phòng vào thời kỳ phát triển mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Phát biểu tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức ngày 3/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhằm đưa tinh thần Nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể về thực hiện Nghị quyết bám sát tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, khắc phục triệt để cách làm hình thức, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH ở đơn vị, địa phương mình.

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình
*Ngày 3/1, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó cần thực hiện tốt chủ trương năm 2017 của Tỉnh ủy là "Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu". Qua đó, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo hiệu ứng về sự đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong xã hội.

Sự tự giác, gương mẫu chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực thi chức trách, nhiệm vụ sẽ góp phần quan trọng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2017.

Thanh Xuân