(Chinhphu.vn) - Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác…

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhìn lại 2 năm qua, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị diễn ra vào sáng 16/5 khẳng định, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương khác trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Nam... đã tổ chức hội nghị giao lưu với những gương người thật, việc thật điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Bắc Giang, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu, cứ 3 đơn vị phải lựa chọn xây dựng điển hình là một cán bộ lãnh đạo. Nhiều tỉnh, thành phố đã tập hợp, biên soạn các tập sách về những tấm gương điển hình tiên tiến.

Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương trong cả nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mô hình “Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” (Đồng Tháp)… Qua đó, đã phát hiện hàng nghìn tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, năm 2017, ở Quảng Trị đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tháng 3/2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức cho cấp trưởng và cấp phó các ngành, địa phương thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký bản cam kết, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Để nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện chủ trương công khai bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện, bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát, mô hình này được Tỉnh ủy Gia Lai áp dụng từ năm 2018.

Nhiều cấp ủy tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW như TPHCM, Hưng Yên, Bình Phước... tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá...

Một số tỉnh quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biên soạn tài liệu “Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre”; UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” và Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2020)”... để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong việc xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Hoàng