(Chinhphu.vn)-  Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; tổ chức Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tổ chức Bộ phận Thường trực ở Trung ương

Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết gồm đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận Thường trực, quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, chế độ làm việc của Bộ phận Thường trực, trách nhiệm các thành viên Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc và các cơ quan chức năng. Trong Chương trình làm việc của Bộ phận Thường trực năm 2012,  trọng tâm công việc là chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai các nội dung khác của Nghị quyết theo kế hoạch và tiến độ.

Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ giúp việc Bộ  phận Thường trực gồm các đồng chí cán bộ cấp vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, do đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Tổ trưởng.

Góp ý bám sát 3 nội dung cấp bách 

Trong việc tổ chức lấy ý kiến góp ý để chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu bám sát vào 3 nội dung cấp bách đã nêu trong Nghị quyết .

Ngay từ đầu tháng 5/2012, Bộ Chính trị đã có các công văn yêu cầu các ban thường vụ cấp uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương góp ý chuẩn bị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giao đảng uỷ nơi các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác tổ chức lấy ý kiến của các chi uỷ nơi cư trú, chi uỷ nơi công tác góp ý chuẩn bị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến ngày 21/6/2012, đã có 89 cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan Trung ương gửi văn bản góp ý cho tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 25 cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và 36 chi bộ nơi công tác và nơi cư trú góp ý cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả góp ý cho thấy, nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân đã đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, tập trung vào nội dung Nghị quyết.

Bộ Chính trị  đã nghiêm túc và trân trọng tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ phận Thường trực đã tổ chức 2 Hội nghị (ngày 17/5/2012 tại Hà Nội và ngày 18/5/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh). Mặc dù các Hội nghị này chỉ mới là phổ biến về cách góp ý, nhưng đã có 30 đồng chí phát biểu ngay tại Hội nghị hết sức thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết, mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự gương mẫu kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị này đã được tập hợp và gửi nguyên văn đến các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị đã dành một phiên họp để thảo luận tiếp thu, đồng thời có công văn gửi tới từng đồng chí dự hội nghị thông báo ý kiến tiếp thu của Bộ Chính trị.

Đến ngày 21/6/2012, đã có 103 đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi bản góp ý kiến cho tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 72 đồng chí góp ý cho cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng (một số đồng chí tự viết tay nhiều trang); góp ý cụ thể, chi tiết. Bộ Chính trị đã có thư cảm ơn các đồng chí gửi văn bản góp ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư đã chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến của các tập thể và cá nhân góp ý chuẩn bị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung báo cáo thể hiện khách quan, đầy đủ các ý kiến đã đóng góp.

Đối với những bản góp ý kiểm điểm cho cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư của các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước gửi trực tiếp đến đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo Tổ giúp việc tập hợp nguyên văn các ý kiến này (không ghi tên người gửi) để gửi đến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kiểm điểm tập thể làm cơ sở cho kiểm điểm cá nhân

Chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tự kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư,  Bộ phận Thường trực đã chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng giúp Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo Báo cáo của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần định hướng là nhằm tập trung đánh giá một cách khách quan cả mặt ưu điểm và mặt hạn chế, khuyết điểm, nhất là làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng, chỉ đúng nguyên nhân; đề ra biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư;…

Báo cáo được xây dựng với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; thể hiện tính gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kiểm điểm cá nhân theo phương châm" trị bệnh cứu người"

Bộ phận Thường trực đã trình Bộ Chính trị thông qua văn bản "Một số vấn đề về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng". Trong đó, nhấn mạnh một số điểm như, chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, chiếu lệ;…

Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; từng đồng chí  nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị  tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, xác  đáng của các tổ chức và cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa; đồng thời thực sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác và cho tập thể. Cá nhân được góp ý kiểm điểm không được thành kiến hoặc trù dập người góp ý.

Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và  phê bình với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, "trị  bệnh cứu người", giúp nhau cùng tiến bộ, vì  sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Bộ  Chính trị, Ban Bí thư, của từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và vì sự nghiệp chung của Đảng. Tự phê bình và phê bình phải giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, nhất là những trường hợp không tự giác nhận và sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư  gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới và  toàn Đảng noi theo; tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm trước, cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm sau; đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội kiểm điểm trước; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khác kiểm điểm sau.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng nêu rõ những nội dung cụ thể để từng đồng chí tự kiểm điểm. Trên cơ sở văn bản này, từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ vào mục đích, yêu cầu Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, các góp ý của các tổ chức, cá nhân và tình hình thực tiễn để tự mình chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan đến tập thể, liên quan đến các khoá IX, X.

Nhìn chung, các bản tự kiểm điểm cá nhân  được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; nhiều  đồng chí viết lại hai lần sau khi gửi đồng chí Tổng Bí thư, sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm tập thể hoặc trong quá trình các đồng chí khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm cá nhân. Nội dung đã bám sát vào bản hướng dẫn của Bộ Chính trị; giải trình chi tiết các góp ý của tập thể và tổ chức.

Xác định 25 vấn đề cần được xem xét, giải trình

Trên cơ sở bản tổng hợp góp ý kiến của tập thể và cá nhân, Bộ Chính trị đã xác định 25 vấn đề cần được xem xét, giải trình và đã giao cho Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị các bản dự thảo giải trình.

Các bản dự thảo giải trình này là tài liệu chính thức trình Hội nghị kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

Công việc sắp tới

Tháng 9/2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ  họp lại để thông qua Báo cáo kiểm điểm tự  phê bình và phê bình của tập thể Bộ  Chính trị, Ban Bí thư; Bản tiếp thu giải trình... đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm và xem xét việc kỷ luật (có hay không, đến mức nào đối với tập thể và cá nhân) để báo cáo với Trung ương.

Bộ phận Thường trực giúp Bộ  Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Trung ương 6 về việc chuẩn bị  và tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Chuẩn bị thông báo cho các cơ quan và cá  nhân góp ý cho tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả  đợt kiểm điểm này sau Hội nghị Trung ương 6 khoá XI.

Phân công các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo các ban đảng Trung ương đi dự, chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm tự  phê bình và phê bình ở cấp tỉnh và  tương đương.

Chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay một số  việc đã được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 và đã kết luận qua kiểm điểm lần này, đặc biệt là chuẩn bị các đề án, các cơ chế, chính sách để trình Trung ương, Bộ Chính trị xem xét quyết định, tạo chuyển biến ngay trong quá trình kiểm điểm này.

Như vậy, quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn còn tiếp tục và sẽ hoàn thành sau khi Ban Chấp hành Trung ương xem xét, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Từ cách làm, kinh nghiệm chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng nêu trên, kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng rằng, cấp uỷ đảng, tổ chức đảng các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nghiên cứu kỹ lưỡng để vận dụng nhuần nhuyễn, từ đó làm tốt việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở đơn vị và địa phương mình sắp tới.

Nguyễn Hoàng