(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức KHCN).
 

Cá nhân được thành lập tổ chức KHCN trong 7 lĩnh vực - Ảnh minh họa

Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN

Danh mục gồm 7 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Cá nhân thành lập tổ chức KHCN phải chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức KHCN do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật KHCN, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức KHCN.

Bộ KHCN hướng dẫn cụ thể điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập.

Bộ KHCN và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các tổ chức KHCN do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký lại theo Danh mục và thủ tục quy định; thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hoạt động KHCN và hướng dẫn đăng ký lại đối với trường hợp GCN đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền; thu hồi GCN và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức KHCN do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009.

Phương Mai

(Nguồn: Quyết định 97/2009/QĐ-TTg)