Tôi được học theo hệ niên chế (không theo tín chỉ) nhưng điểm học tập là trung bình cộng của điểm các môn học và điểm thi tốt nghiệp, tôi tốt nghiệp ở Đại học Sư phạm Huế. Theo Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì điểm tốt nghiệp được tính lặp lại hai lần? Hơn nửa trong bảng điểm không có điểm trung bình chung các môn học mà chỉ có trung bình chung toàn khóa học. Vậy cho tôi được hỏi nếu tôi xét tuyên viên chức giáo viên thì cách tính điểm của tôi như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn!

Tôi được học theo hệ niên chế (không theo tín chỉ) nhưng điểm học tập là trung bình cộng của điểm các môn học và điểm thi tốt nghiệp, tôi tốt nghiệp ở Đại học Sư phạm Huế. Theo Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì điểm tốt nghiệp được tính lặp lại hai lần? Hơn nửa trong bảng điểm không có điểm trung bình chung các môn học mà chỉ có trung bình chung toàn khóa học. Vậy cho tôi được hỏi nếu tôi xét tuyên viên chức giáo viên thì cách tính điểm của tôi như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn!