(Chinhphu.vn) - Bà Đinh Thị Kiều Giang công tác tại Ban quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được cơ quan chức năng giải thích rõ cách tính hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư số 117/TT-BTC và cung cấp các văn bản hiện hành liên quan đến vấn đề trên.

Theo đề nghị của bà Giang, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 16420/BTC-ĐT, ngày 18/11/2009 trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết 1.5.1, khoản 1.5, điểm 1, phần II, Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: "Trường hợp tiết kiệm các khoản chi tiêu khác, được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước".

Hiện nay, theo Thông tư số 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các BQLDA đầu tư xây dựng có quy định:

Các BQLDA được lựa chọn hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu trong khoảng từ 0,1 đến 1,5 lần lương tối thiểu chung theo quy định:

Nếu tiết kiệm chi phí nhiều thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu cao; nếu tiết kiệm chi phí ít thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu thấp; nếu không tiết kiệm chi phí thì không áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu.

Trường hợp các BQLDA đã chi tiền lương vượt quá tổng nguồn kinh phí quản lý quy định thì phải hoàn trả phần tiền lương vượt quá đó.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc