(Chinhphu.vn) – Nhằm giải đáp các ý kiến của khách hàng sử dụng điện liên quan đến việc thực hiện giá mới từ ngày 1/3/2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể cách tính tiền điện theo giá mới.

Theo EVN, có 2 cách tính tiền điện đối với khách hàng sử dụng điện trong tháng thay đổi giá điện (tháng 3/2010).

Căn cứ để tính tiền điện gồm: lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa 2 kỳ ghi chỉ số).

Cách tính sản lượng theo giá cũ và giá mới

Đối với khách hàng thực hiện chốt chỉ số công tơ (GCS) tại thời điểm thực hiện giá mới thì sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS trước liền kề. Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS hiện tại.

Đối với khách hàng không thực hiện được việc ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới như sau:

            S
Sản lượng điện tính giá cũ  =  -------  x Nc       (kWh)         
                             T                

Trong đó:

S : Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền (kWh);

T : Số ngày sử dụng điện thực tế (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày);

Nc: Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)

Sản lượng điện tính giá mới = S - Sản lượng điện tính giá cũ (kWh).

Cách tính định mức bậc thang

Công thức là:

    Mqci 
Mtci =     -------- x Nc     
      T      

                    Mqmi                
Mtmi =      -------- x Nm  
                  T          

Trong đó:

Mtci : Mức bậc thang cũ thứ i để tính tiền (kWh);

Mtmi : Mức bậc thang mới thứ i để tính tiền (kWh);

Mqci : Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá cũ (kWh);

Mqmi : Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá mới (kWh);

T        : Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày);

Nc      : Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày);

Nm     : Số ngày tính giá mới (tính từ ngày thực hiện giá mới đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày).

EVN cho biết, Các Công ty Điện lực đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhân viên liên quan đến công tác giao tiếp khách hàng về cách tính toán hoá đơn tiền điện trong kỳ thay đổi giá. Các nhân viên trên sẽ có trách nhiệm trả lời, giải thích đầy đủ với khách hàng mua điện về biểu giá điện mới và việc thanh toán tiền điện trên hoá đơn trong kỳ thay đổi giá, không để xảy ra các bức xúc không đán có trong nhân dân từ việc thực hiện giá điện mới.

Ngọc Hà