Ngày 23/02/2012 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt danh sách các xã hoàn thành chương trình 135. Xã tôi đang công tác cũng nằm trong diện đó. Vậy nếu giáo viên công tác chưa đủ 5 năm ở đây có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút nữa không? Tôi xin chân thành cảm ơn

Ngày 23/02/2012 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt danh sách các xã hoàn thành chương trình 135. Xã tôi đang công tác cũng nằm trong diện đó. Vậy nếu giáo viên công tác chưa đủ 5 năm ở đây có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút nữa không? Tôi xin chân thành cảm ơn