Tôi là GV giảng dạy tại trường THPT Lang Chán, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Trường tôi nằm trên địa bàn thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Tôi muốn hỏi theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, cán bộ, giáo viên trường tôi có được hưởng chế độ như vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn không?

Tôi là GV giảng dạy tại trường THPT Lang Chán, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Trường tôi nằm trên địa bàn thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Tôi muốn hỏi theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, cán bộ, giáo viên trường tôi có được hưởng chế độ như vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn không?