(Chinhphu.vn) – Ông Trịnh Xuân Cường (xuancuong57@...) hỏi: Cán bộ, công chức đi trực hoặc đi làm thêm trong ngày nghỉ, ngày lễ, nhưng cách xa trụ sở làm việc có được thanh toán tiền công tác phí, tiền tàu xe đi về không? Nếu không được thanh toán thì theo quy định nào?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định chế độ trả lương làm việc thêm giờ như sau:

Điều kiện hưởng lương làm thêm giờ

Các đối tượng sau đã có chế độ quy định số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo quy định thì được trả lương làm việc thêm giờ:

- Cán bộ, công chức, viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập;

- Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam

Cách tính trả lương thêm giờ

- Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

Tiền làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% (hoặc 200%, hoặc 300%) x Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

- Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ban ngày x 130% x Số giờ thực tế làm thêm vào ban đêm

Theo Điểm 2, Điểm 3 Mục V Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC, đối với cơ quan đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, nguồn kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

Tiền lương làm thêm giờ trong tháng  được tính trả vào kỳ lương của tháng sau liền kề căn cứ vào bảng kê chi tiết số giờ thực tế làm thêm giờ trong tháng có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Vấn đề ông Trịnh Xuân Cường hỏi: Theo quy định tại Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC nêu trên, nếu cơ quan phân công cán bộ công chức đi trực hoặc đi làm thêm vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ thì cán bộ công chức đó sẽ được trả lương làm thêm giờ.

Trường hợp cán bộ, công chức được phân công trực hoặc làm việc thêm giờ tại trụ sở cơ quan, đơn vị không phải là trường hợp được cử đi công tác, do vậy không  được thanh toán tiền phương tiện đi lại theo chế độ công tác phí.

Nếu Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đơn vị có quy định về trợ cấp tự túc phương tiện đi lại do nơi ở cách xa trụ sở làm việc, thì thực hiện theo quy chế đó.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.