Tôi sinh năm 1957, công tác trong ngành Giáo dục được 35 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì thủ tục làm hồ sơ như thế nào?

Tôi sinh năm 1957, công tác trong ngành Giáo dục được 35 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì thủ tục làm hồ sơ như thế nào?