(Chinhphu.vn) - Bà Trịnh Lan Hương muốn được biết người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Câu hỏi của bà Hương được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Mục V, Chương III, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), quy định những người tham gia  BHXH bắt buộc, trong đó có người đang hưởng lương hưu, khi chết được áp dụng chế độ tử tuất như sau:

Người đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung.

Người đang hưởng lương hưu khi chết, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

“a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung”.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người hưởng lương hưu chết.

Đối tượng hưởng trợ cấp tuất một lần người đang hưởng lương hưu khi chết, nếu không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định nêu trên, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định tại các Điều 77, 78, Mục 2, Chương IV, Luật Bảo hiểm xã hội quy định những người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có người đang hưởng lương hưu, khi chết  áp dụng chế độ tử tuất như sau:

Về trợ cấp mai táng, người đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc và chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện có khác nhau.

Trường hợp bà Hương do không đề cập thông tin người chết khi đang hưởng lương hưu theo hình thức BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện, nên bà Hương cần đối chiếu trường hợp cụ thể khi áp dụng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.   

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có tính chất tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật