(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 36/QĐ-VPCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định 36/QĐ-VPCP.

Mạnh Huyền