(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chuyển, xếp lương đối với người lao động tại các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được chuyển đổi từ các đơn vị sự nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên được chuyển đổi từ Ban quản lý dự án thoát nước tỉnh Thái Nguyên (trực thuộc Sở Xây dựng) và Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên được chuyển đổi từ Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên).

Việc chuyển, xếp lương cho người lao động tại 2 công ty trong trường hợp này được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được chuyển đổi từ các đơn vị sự nghiệp thì phải xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Trường hợp công ty đăng ký áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì vận dụng quy định tại Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ để thực hiện việc chuyển, xếp lương cho người lao động từ thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ sang thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân