(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia được tăng từ 49 cuộc điều tra (theo Quyết định 144/2008/QĐ-TTg) lên 65 cuộc điều tra, khảo sát.

Điều tra viên phỏng vấn hộ dân  xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tại Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 - Ảnh Chinhphu.vn

Trong số 65 cuộc điều tra thống kê quốc gia, có 3 cuộc tổng điều tra gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra kinh tế.

Chu kỳ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà là 10 năm (thời điểm điều tra vào ngày 1/4 năm có số tận cùng là 9) nhằm thu thập số liệu về dân số, lao động xã hội và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quy mô, cơ cấu phân bổ và tỷ lệ tăng dân số, nguồn lao động và nhà ở của dân cư.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản sẽ được thực hiện 5 năm/lần để thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản phục vụ nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc gia trong nông thôn, nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, thuỷ sản và nông thôn; lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu; so sánh quốc tế.

Một cuộc tổng điều tra mới được bổ sung trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia là Tổng điều tra kinh tế. Mục đích của Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở kinh tế, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế; kết quả hoạt động làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra này là các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, cụ thể là các cơ sở thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo.

8 nhóm điều tra thống kê

Ngoài 3 cuộc Tổng điều tra trên,  62 cuộc điều tra thống kê còn lại được chia thành 8 nhóm điều tra. Cụ thể, 4 cuộc điều tra về đất đai, dân số, lao động, việc làm; 3 cuộc điều tra về tài khoản quốc gia, tài chính tiền tệ; 11 cuộc điều tra về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; 9 cuộc điều tra về công nghiệp, vốn đầu tư và xây dựng; 13 cuộc điều tra về thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin; 10 cuộc điều tra về giá; 3 cuộc điều tra về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; 9 cuộc điều tra về y tế, giáo dục, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, mức sống dân cư.

Trong số này, có một số cuộc điều tra mới được bổ sung là: Điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hộ kinh doanh; điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Điều tra thu thập số liệu tính chỉ số giá xây dựng; điều tra thu thập số liệu tính chỉ số giá bất động sản...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc bổ sung thêm một số cuộc điều tra thống kê vào Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm phục vụ tốt nhất cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các tổ chức, cá nhân.

Hoàng Diên

Từ khóa: Chương trình điều tra thống kê quốc gia