Ttôi là con bệnh binh tỷ lệ thương tật 61% va cha tôi nhiễm chất độc hóa học, được hưởng chế độ. Tôi đang học liên thông Đại học Thái Bình Dương. Cho tôi hỏi tôi có được miễn, giảm học phí hay không? Tại sao?

Ttôi là con bệnh binh tỷ lệ thương tật 61% va cha tôi nhiễm chất độc hóa học, được hưởng chế độ. Tôi đang học liên thông Đại học Thái Bình Dương. Cho tôi hỏi tôi có được miễn, giảm học phí hay không? Tại sao?