(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Theo đó, hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.


Trụ sở Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có vốn điều lệ là 10.700 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 1.070 triệu cổ phần. Trong đó, cổ phần do Nhà nước nắm giữ 1.016.401.867 cổ phần (chiếm 94,99% vốn điều lệ); cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.172.200 cổ phần (chiếm 1,98% vốn điều lệ), trong đó có 19 người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; cổ phần bán cho tổ chức công đoàn là 5 triệu cổ phần (chiếm 0,47% vốn điều lệ); cổ phần bán đấu giá công khai: 27.425.933 cổ phần (chiếm 2,56% vốn điều lệ).

Theo phương án sắp xếp lao động, số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 16.502 người; số lao động chuyển sang công ty cổ  phần là 15.995 người; số lao động dôi dư: 505 người.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sau khi cổ phần hóa là Bộ Công Thương.

Theo Quyết định, sẽ cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên để hình thành nhóm công ty liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ là công ty cổ phần, do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.

Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, gồm có: Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Tổng công ty Xây lắp, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu; 42 công ty xăng dầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore; các tổng công ty, công ty khác là công ty TNHH, công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn được thành lập theo quy định của pháp luật.

Hoàng Diên