(Chinhphu.vn) - Mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ (DQTV) được tính theo tháng, bằng hệ số mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức.

Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực dân quân tự vệ

Trong đó, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng: 0,10; Trung đội trưởng, Thôn đội trưởng: 0,12; Trung đội trưởng dân quân cơ động: 0,20; Đại đội phó, Chính trị viên phó đại đội, Hải đội phó, Chính trị viên phó hải đội: 0,15; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đôi, Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội: 0,20; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: 0,24; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương: 0,25;...

Thời gian hưởng phụ cấp trách nhiệm tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày thôi giữ chức vụ đó. Trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

Thời gian chi trả phụ cấp trách nhiệm do Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người đứng đầu Bộ, ngành trung ương quy định.

Chính sách, chế độ đối với lực lượng DQTV được Chính phủ quy định rõ trong Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV.

Công dân có trách nhiệm đăng ký trong độ tuổi thực hiện DQTV

Theo Nghị định này, công dân trong độ tuổi quy định (nam từ đủ 18 - 45 tuổi, nữ từ đủ 18 - 40 tuổi) có trách nhiệm đăng ký trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) tại cấp xã hoặc tại cơ quan, tổ chức.

Tháng 4 hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp xã, BCHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở... thực hiện việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; tổng hợp, tuyển chọn báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và BCHQS cấp huyện.

Tổ chức DQTV bao gồm cấp huyện, cấp tỉnh, tổ chức DQTV biển. Ngoài ra, trong doanh nghiệp, lực lượng tự vệ được tổ chức khi có đủ các điều kiện: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương các cấp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 12 tháng trở lên, có quy mô từ 50 lao động trở lên, người lao động có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

Đào tạo, huấn luyện DQTV nòng cốt

Nghị định cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015, có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó BCHQS cấp xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trong đó có 35% - 50% đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 70 - 80%.

Cán bộ DQTV cũng sẽ được bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nội dung, phương pháp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ huy về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, công tác dân quân tự vệ nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ chức trách được giao.

Ngoài ra, cán bộ sẽ được tập huấn để cập nhật những nội dung mới về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự các cấp...

Minh Hùng
(Nguồn: Nghị định 58/2010/NĐ-CP)