(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bà Nguyễn Thị Hương (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) hỏi: Ngày 7/8/2008, Bộ Quốc phòng ra quyết định nghỉ hưu đối với một số sĩ quan cấp tá trong đó có những sĩ quan còn 2 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2008 là đúng hay sai? Nếu nghỉ trước 2 năm thì sĩ quan được hưởng chế độ gì?

Ngày 26/9/2008, Cục Cán bộ -Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có Công văn số 980/CB-NS trả lời như sau:

1. Tại khoản 1, 3 Điều 13 của Luật Sĩ quan quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan:

"Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy: Nam 46, nữ 46; Thiếu tá: Nam 48, nữ 48; Trung tá: Nam 51, nữ 51; Thượng tá: Nam 54, nữ 54; Đại tá: Nam 57, nữ 55; Cấp tướng: Nam 60, nữ 55.

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 11 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 1 Điều 35 Luật Sĩ quan quy định: "Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ (nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ chế độ bệnh binh) trong các trường hợp sau đây: Đủ điều kiện nghỉ hưu; hết tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại Điều 13 của Luật này; do thay đổi tổ chức, biên chế mà không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng; không còn đủ tiêu chuẩn quy định đối với sĩ quan tại ngũ".

Điều 36 Luật Sĩ quan quy định Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và sĩ quan nữ có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.

Như vậy, Luật Sĩ quan quy định: Sĩ quan được nghỉ hưu khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ và khi chưa hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định tại các Điều 13, 35, 36 Luật Sĩ quan. Ngày 7/8/2008, Bộ Quốc phòng quyết định một số sĩ quan nghỉ hưu trong đó có số ít chưa hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ là đúng Luật.

2. Tại điểm b Khoản 1 Điều 37 Luật Sĩ quan quy định: "Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại Khoản 1 Điều 13 của Luật này, do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ". Về cụ thể khoản trợ cấp đó là bao nhiêu, hiện Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, soạn thảo Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn thực hiện.

Ban Bạn đọc