(Website Chính phủ) – Qua Website Chính phủ, bạn đọc Bùi Thế Mau (thành phố Hà Nội) hỏi về chính sách hỗ trợ đối với bộ đội xuất ngũ. Ngày 26/07/2007, Cục chính sách – Bộ Quốc phòng đã có công văn số 238/CS trả lời như sau:

I. Về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ: Tại điểm 1, 2 Điều 4 Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành những sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ quy định:

1. Trợ cấp tạo việc làm: Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 18 tháng trở lên khi xuất ngũ sẽ được hưởng 6 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

2. Trợ cấp xuất ngũ một lần: Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

II. Về chính sách hỗ trợ của các địa phương đối với bộ đội xuất ngũ, hiện nay Nhà nước chưa có quy định, mà tùy thuộc vào khả năng của mỗi địa phương.

Ban Bạn đọc-Đối ngoại