(Chinhphu.vn) - Băn khoăn về đầu vào tuyển sinh các trường sư phạm giảm rõ rệt trong mấy năm gần đây đang gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, độc giả Hoa Nguyên (nguyenvinhhoapqt@...) đặt câu hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp nào để nâng đầu vào cho các trường sư phạm.

Trao đổi về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một thực tế hiện nay là điểm trúng tuyển của một số trường sư phạm trong mấy năm gần đây giảm dần. Tuy nhiên theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm tuyển sinh đầu vào chỉ là một trong nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Trong quá trình học tập tại các nhà trường, các em sinh viên sẽ phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, học tập để đáp ứng được chuẩn đầu ra do các trường sư phạm công bố, đến khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực và trình độ sư phạm của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2011 phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020, với mục tiêu phát triển ngành sư phạm Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020.

Quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

Về ý kiến của độc giả Hoa Nguyên cũng cho rằng việc xét tuyển viên chức ở mỗi tỉnh quy định khác nhau thì Bộ có đưa ra quy định chung nào cho các tỉnh để thực sự chọn được giáo viên tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện theo các quy định của Chính phủ: Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT có quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: ngành sư phạm , tuyển sinh