(Chinhphu.vn) – Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8/2008, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh là kênh thông tin quan trọng về các mặt hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh; cung cấp hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh góp phần quan trọng vào hoạt động cải cách hành chính…

Đội ngũ phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh không ngừng nâng cao nghiệp vụ - Ảnh: VGP/Văn Điệp

Sau 5 năm đi vào hoạt động, vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh đã phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Công báo điện tử; thiết lập môi trường dịch vụ hành chính công trực tuyến giữa nhân dân với cơ quan hành chính Nhà nước...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh tiếp tục chú trọng tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, đảm bảo đáp ứng yêu cầu mở rộng, nâng cao, phát triển các ứng dụng truyền thông và thực hiện các chức năng tích hợp dữ liệu điện tử của địa phương trên Internet, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011- 2015 xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2015 có 50% số văn bản, hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan nhà nước được quản lý và lưu trữ trên mạng máy tính; 70% các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được tin học hóa, thực hiện trên mạng máy tính; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và 80% cơ quan cấp huyện có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin…

Trung bình mỗi sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng thêm 6 dịch vụ công cấp độ 3, 4 được triển khai trên mạng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện có Cổng Thông tin điện tử thành phần trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; xây dựng hệ thống một cửa điện tử tại một số Sở, ngành và tất cả các huyện, thị xã, thành phố phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Định hướng đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp rộng rãi, thuận tiện; tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước…

Nguyễn Điệp