(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 1869/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" - Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN nghiên cứu xây dựng mô hình "Đô thị văn minh"; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và ban hành danh hiệu "gia đình văn hóa", "khu dân cư văn hóa" cho phù hợp trong giai đoạn mới để MTTQVN tuyên truyền, vận động đăng ký thực hiện và bình xét hàng năm, đề nghị UBND các cấp công nhận.

Công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình để nhân dân giám sát

Sẽ thành lập Ban vận động từ Trung ương đến cơ sở do một Phó Thủ tướng làm Phó Trưởng ban vận động cấp Trung ương. Ở địa phương, một Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm Phó Trưởng ban vận động.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN chỉ đạo việc tổ chức triển khai các dự án, chương trình mục tiêu trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đặc biệt, phải công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát, nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ủy ban MTTQ các cấp trong việc triển khai Cuộc vận động.

Xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt

Bộ Nội vụ theo dõi, đề xuất hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động, học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị nhằm nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu cách làm hay, mô hình tốt, biểu dương các điển  hình tiên tiến của Cuộc vận động.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư.

Cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Thảo Trang