(Chinhphu.vn) - Điều kiện mang tính quyết định để cá nhân được chuyển loại công chức từ loại B sang loại A1 và được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên là cơ quan mới phải có vị trí, nhu cầu công tác, có thêm chỉ tiêu biên chế công chức loại A1 và cá nhân đó được bố trí vào vị trí công tác phù hợp với trình độ đào tạo mới (đại học).

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (anhtuyet79hg@...) trước đây công tác tại Đoàn Thanh niên cộng sản HCM thành phố và hưởng lương công chức loại B, bậc 8, hệ số 3,26. Tháng 8/2010, bà Tuyết tốt nghiệp đại học và đến tháng 7/2011 chuyển sang công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố.

Bà Tuyết muốn biết, bà đã đủ điều kiện hưởng lương theo trình độ Đại học và được chuyển ngạch chuyên viên chưa? Nếu chưa thì bà còn thiếu điều kiện gì?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời thắc mắc của bà Tuyết như sau:

Điểm c, Mục 3, Phần II Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức chuyển công tác quy định, trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Khi công tác tại Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố (Thành Đoàn), bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết hưởng lương công chức loại B, bậc 8, hệ số 3,26 (theo Bảng lương số 2 Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ). Trong thời gian công tác ở Thành Đoàn, bà Tuyết được cơ quan cử đi học và đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Nay bà Tuyết chuyển công tác sang Hội đồng nhân dân thành phố (HĐND thành phố), được cơ quan bố trí công việc mới phù hợp với ngạch đã giữ như khi công tác tại Thành Đoàn, bà Tuyết tiếp tục được hưởng lương công chức loại B, bậc 8, hệ số 3,26.

Nếu cơ quan mới bố trí bà vào vị trí công tác phù hợp với yêu cầu của trình độ đại học và đạt các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định, thì bà Tuyết có thể được xem xét chuyển loại từ công chức loại B sang công chức loại A1.

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch công chức phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình độ đào tạo.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, Công chức thì chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ. Do vậy, trường hợp bà Tuyết không thuộc đối tượng chuyển ngạch mà thuộc đối tượng chuyển loại công chức.

Điều kiện mang tính quyết định để bà Tuyết được chuyển loại công chức từ loại B sang loại A1 và được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên là cơ quan mới phải có vị trí, nhu cầu công tác, có thêm chỉ tiêu biên chế công chức loại A1 và bà Tuyết được bố trí vào vị trí công tác phù hợp với trình độ đào tạo mới (đại học).

Khái niệm loại công chức và việc xếp lương công chức theo loại tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau: Công chức loại A1 là những người có trình độ đại học được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên. Công chức loại B là những người có trình độ đào tạo trung cấp được bổ nhiệm vào ngạch cán sự.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 34 Luật Cán bộ, Công chức thì công chức được phân loại như sau: Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương; Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Căn cứ vào việc chuyển loại công chức và xếp lương theo loại công chức được chuyển nên luật sư sử dụng khái niệm công chức loại A1, công chức loại B theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế tên gọi loại công chức trong bảng lương ban hành kèm theo Nghị định này.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.