(Chinhphu.vn) - Vợ của ông Cao Xuân Vinh (vinhcx.ax@....) là giáo viên mầm non xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An từ tháng 9/1998 theo chế độ hợp đồng lao động với UBND xã, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 9/1999. Tháng 9/2011 vợ ông Vinh được ký hợp đồng không xác định thời hạn, được hưởng lương từ ngân sách.

Ông Vinh muốn được biết vợ ông có được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm và phụ cấp ban đầu ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn không, nếu được thì cách tính như thế nào?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính đã hướng dẫn đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau:

- Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định cùa pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập);

- Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Phụ cấp công tác lâu năm, phụ cấp lần đầu

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng kinh tế - xã hội  đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC như sau: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn.

-  Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau: Đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình; Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp vợ của Cao Xuân Vinh là giáo viên mầm non ở xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo Mục 17, Phụ lục II, Danh sách các xã bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được bổ sung vào diện đầu tư  của Chương trình 135, là xã  có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu hiện nay vợ ông Vinh đang làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hưởng lương ngân sách, được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và thuộc biên chế sự nghiệp trong cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV, thì vợ ông thuộc đối tượng áp dụng chính sách vùng đặc biệt khó khăn.

Địa bàn xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007. Vì vậy căn cứ tính thời gian vợ ông Vinh làm việc tại xã đặc biệt khó khăn là từ ngày xã này được đưa vào danh sách bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135. Vợ ông Vinh có thời gian làm việc thực tế có đóng BHXH bắt buộc như sau: Từ tháng 9/1999 đến hết ngày 20/7/2007 là giáo viên mầm non tại xã Tam Sơn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 21/7/2007 trở đi công tác tại xã Tam Sơn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy nếu vợ ông Vinh tiếp tục công tác tại xã này thì đến ngày 21/7/2012  sẽ có thời gian 5 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, thì được hưởng phụ cấp công tác lâu năm mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Theo luật sư, khoản trợ cấp lần đầu được áp dụng cho đối tượng từ vùng khác đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu vợ ông Vinh từ vùng khác chuyển đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp lần đầu, nếu không phải thì không được hưởng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: 113/2007/QĐ-TTg , 113/2007/QĐ-TTg , 116/2010/NĐ-CP