Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 57/2011/NĐ-Chính phủ ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ lấy ý kiến nhân dân. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.