(Chinhphu.vn) - Ông Lương Bình Minh (luongbinhminh2010@...) công tác tại Đài truyền thanh huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Ông Minh muốn biết ông và các đồng nghiệp có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Minh như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 và khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định: Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được UBND cấp tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

Với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế nêu trên thì Đài Truyền thanh huyện Trạm Tấu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Trạm Tấu.

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc tổng cục, cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Theo đó, trong những người được biên chế làm việc ở Đài Truyền thanh huyện Trạm Tấu chỉ có Trưởng Đài là công chức; số còn lại là viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (nếu có).  

Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 2 Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ, trong đó có đối tượng theo điểm b và điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập), và người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập).

Căn cứ các quy định nêu trên thì công chức (Trưởng Đài), viên chức, người làm việc theo hợp đồng (nếu có) đang công tác tại Đài truyền thanh huyện Trạm Tấu (là đơn vị sự nghiệp công lập) không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Một số câu hỏi về chế độ phụ cấp công vụ

>> Chế độ với giáo viên biệt phái công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

>> Phụ cấp công vụ với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

>> Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

>> Thực hiện phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

>> Ý kiến bạn đọc về các chế độ phụ cấp mới

Từ khóa: phụ cấp công vụ , Nghị định 57/2011/NĐ-CP