Bạn Trần Thanh Bình, ở Bạc Liêu, địa chỉ email ttbinh_bl@yahoo.com đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện nội dung quy định về chủ thể sử dụng đất là Hộ gia đình.

Bạn Bình phân tích: Tại khoản 2, Điều 6 (người sử dụng đất) quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Trên thực tế hiện nay việc ghi tên người sử dụng đất là Hộ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vô hình chung đã làm khó người sử dụng đất khi họ thực hiện các quyền của mình.

Đa số đều dựa vào hộ khẩu để xác định thành viên của hộ có chung quyền sử dụng đất. Nên khi có thay đổi, biến động các thành viên trong hộ khẩu; tách, nhập, đổi hộ khẩu,… làm cho việc xác định thành viên của hộ càng khó khăn hơn.

Do đó bạn Bình đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ để quy định cụ thể khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, thì hộ đó phải gồm những ai, căn cứ nào, khi hộ gia đình có biến động về thành viên thì xử lý như thế nào?... Trên cơ sở đó, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền nên ghi cụ thể các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng mảnh đất đó.

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai tại đây.