(Chinhphu.vn) - Cần quy định rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quy hoạch quảng cáo ngoài trời là ý kiến của bạn đọc Nguyễn Mai Hương, Hải Dương, địa chỉ email mhtlka@gmail.com góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Bạn đọc Nguyễn Mai Hương (email mhtlka@gmail.com) góp ý: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cần làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng là tham gia ý kiến thỏa thuận hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời hay thẩm định đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời./.