(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 34/2012/QĐ-TTg  quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014 của Chính phủ.

Đồng thời áp dụng đối với công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP không tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày  5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đối tượng áp dụng nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm là 0,8 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Quyết định nêu rõ, quy định trên không áp dụng với các trường hợp sau: Những người làm việc tại các Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; những người đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2004 của Chính phủ; những người học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; những người nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên; những người nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật về  Bảo hiểm xã hội; những người bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Quyết định 34/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2012. Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 31/12/2015.

Những người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ ngày 1/1/2012 đến trước ngày Quyết định 34/2012/QĐ-TTg có hiệu lực không được truy lĩnh hệ số điều chỉnh chênh lệch tiền lương tối thiểu tăng thêm.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập năm 1999 với diện tích gần 1.600 ha. Sau giai đoạn chuẩn bị và khởi động, từ nửa cuối năm 2006, các hoạt động bắt đầu sôi động.

Tính đến tháng 2/2012, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã cấp phép cho 61 dự án với tổng mức vốn đạt trên 31.000 tỷ đồng với diện tích gần 218 ha. Trong số 61 dự án đã cấp phép, có 29 dự án đã triển khai, trong đó có 17 dự án đã đi vào sản xuất.

Hoàng Diên