(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) giai đoạn 2011 - 2015 nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu.

Chương trình sẽ đáp ứng 70% yêu cầu của các địa phương về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương. Ảnh minh họa
Chương trình phấn đấu đáp ứng 70% yêu cầu của các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển TSTT đối với các kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, đáp ứng 70% yêu cầu của các địa phương về hỗ trợ phát triển TSTT đối với các đặc sản của địa phương và đáp ứng 50% yêu cầu về hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) của các doanh nghiệp có sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu tại các nước là thị trường chính và tiềm năng.

8 nội dung của Chương trình

Chương trình gồm 8 nội dung cụ thể: 

1- Tuyên truyền, đào tạo về SHTT; hỗ trợ quản lý hoạt động SHTT;

2- Thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức hỗ trợ phát triển TSTT;

3- Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác của Việt Nam ở trong và ngoài nước;

4- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị TSTT;

5- Hỗ trợ khai thác thông tin khoa học - công nghệ và SHTT phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh;

6- Hỗ trợ áp dụng các sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh;

7- Hỗ trợ triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền SHTT, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng SHTT;

8- Hỗ trợ tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển TSTT.

Chương trình sẽ được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. Trong đó, từ 2012-2015 triển khai theo chiều sâu và diện rộng tất cả các nội dung của Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Chương trình thông qua việc tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động chung và các dự án thực hiện nội dung Chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoàng Diên