(Chinhphu.vn) -  Trong thời gian tới, Hòa Bình cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thực hiện 3 đủ, tạo phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vào đào tạo, nhất là phổ cập giáo dục mầm non để đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trong năm 2012.

Hòa Bình phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trong năm 2012 - Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 109/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Hòa Bình cần nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế, chính sách, thu hút và đào tạo nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác phân cấp quản lý cho các cơ sở đào tạo theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm. Tăng cường đầu tư các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy học.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng đối với việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là ở 96 xã vùng khó khăn; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội giáo dục, thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ đồ dùng học tập và sách vở), tạo phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệps giáo dục và đào tạo, nhất là phổ cập giáo dục mầm non để đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trong năm 2012.

Đối với việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, tỉnh Hòa Bình chủ động sử dụng ngân sách Trung ương đã bố trí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện.

Trung Đức