(Chinhphu.vn) - Trường hợp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được giao kết, bên bán căn cứ vào hợp đồng đã nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng sau đó Tòa án tuyên bố hợp đồng giao kết bị vô hiệu thì bên bán có thể yêu cầu cơ quan thuế hoàn trả tiền thuế TNCN đã nộp hay không?

Thắc mắc trên của ông Trần Kiên (trankien@...) được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Một trong những thu nhập chịu thuế của cá nhân quy định tại khoản 5, Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

Trừ các trường hợp thu nhập được miễn thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6, Điều 4 Luật này, mọi thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đều phải chịu thuế TNCN.

Theo khoản 4, Điều 14 Luật Thuế TNCN thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN thì cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

Khi giao dịch dân sự vô hiệu 

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 137 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 như sau :

- Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

- Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền.

Trường hợp của ông Trần Kiên, theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự thì bên chuyển nhượng được nhận lại đất và phải trả lại tiền, vì vậy không còn thu nhập từ chuyển nhượng, nên không phải chịu thuế, về nguyên tắc số tiền thuế đã nộp được hoàn lại.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 58 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, người đã nộp thuế  lập hồ sơ hoàn thuế yêu cầu cơ quan thuế hoàn trả tiền thuế đã nộp. Trong đó, hồ sơ hoàn thuế bao gồm văn bản yêu cầu hoàn thuế, chứng từ nộp thuế, các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế như bản án tuyên hợp đồng vô hiệu. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật