(Chinhphu.vn) – Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hôm nay (10/10), Hội nghị Trung ương 3 Khóa XI đã bế mạc với 2 nội dung quan trọng đã được thảo luận, thông qua về kinh tế - xã hội và các văn kiện thi hành điều lệ Đảng.


>> Thông báo Hội nghị Trung ương 3

>> Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư

Hội nghị Trung ương 3 diễn ra từ ngày 6-10/10/2011 - Ảnh Chinhphu.vn

Trung ương thống nhất: Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 59/2011/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đã có những chuyển biến và đạt một số kết quả bước đầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2011 ước đạt 5,8 - 6%, là mức tăng khá trong điều kiện phải tập trung kiềm chế lạm phát. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, đạt mức kỷ lục về sản lượng lương thực và xuất khẩu gạo. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm dần; thu ngân sách tăng cao; bội chi giảm; tốc độ tăng xuất khẩu gấp trên 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhập siêu giảm mạnh; thị trường ngoại tệ và tỉ giá ngoại tệ từng bước ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng cao hơn nhiều so với đầu năm; 14 trong số 22 chỉ tiêu đề ra cho kế hoạch năm 2011 có thể đạt và vượt kế hoạch. Những kết quả tích cực trên khẳng định các giải pháp, chính sách trong Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 59/2011/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Chính phủ là đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn, thách thức hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh Chinhphu.vn

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thế giới, trong nước và căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2012 là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất cao với đánh giá của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng : Ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá (bình quân đạt 7,0%); GDP năm 2010 gấp 2 lần năm 2000; nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đã hoàn thành hầu hết mục tiêu Thiên niên kỷ cam kết với quốc tế, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố... tạo môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước. Ban Chấp hành Trung ương cũng phân tích, chỉ ra một số hạn chế, yếu kém khiến những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X của Đảng đề ra chưa đạt được; xác định rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, như: chậm chuyển dịch cơ cấu lại nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm; chính sách tiền tệ, tài khoá chưa thật sự hợp lý; công tác dự báo còn yếu; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp còn nhiều bất cập...

Trung ương đã thảo luận, thống nhất : Trong điều kiện kinh tế thế giới biến động nhanh và khó lường, công tác điều hành thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 phải sát thực tế và linh hoạt, giữ mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định. Những năm đầu kế hoạch 5 năm tập trung cho ưu tiên kiềm chế lạm phát, tăng trưởng ở mức độ hợp lý, phù hợp với tình hình thế giới và trong nước. Những năm cuối, nếu có điều kiện thuận lợi, sẽ phát triển ở tốc độ cao hơn.

Trung ương thống nhất: Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát - Ảnh Chinhphu.vn

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các dự thảo : Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định việc ban hành ba văn kiện này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu và hiệu quả hoạt động của đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng cũng như nâng cao sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng.

Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chính trị, cho rằng, ba văn kiện này được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy trình; bố cục hợp lý; nội dung thiết thực, có cơ sở thực tế, cơ bản đáp ứng được những yêu cầu mới trong thực tiễn công tác và sinh hoạt đảng. Một số vấn đề quan trọng của 3 văn kiện này, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết làm cơ sở để hoàn chỉnh, ban hành văn bản.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 và năm 2012, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của đất nước những năm tiếp theo.

Hoàng Lê