Tôi đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước hạng 1. Tôi xin hỏi quy định của nhà nước về thi chuyển ngạch chuyên viên chính? Tôi có bằng cao cấp chính trị hành chính thì có thể thay thế giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khi xét điều kiện thi chuyển ngạch chuyển viên chính không? Xin cảm ơn.

Tôi đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước hạng 1. Tôi xin hỏi quy định của nhà nước về thi chuyển ngạch chuyên viên chính? Tôi có bằng cao cấp chính trị hành chính thì có thể thay thế giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khi xét điều kiện thi chuyển ngạch chuyển viên chính không? Xin cảm ơn.