(Chinhphu.vn) -  Từ ngày 10/7/2012, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành để đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011. Theo đó, trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành cho các mục đích: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Đầu tư vào các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương.

Thông tư nêu rõ, khi có nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, UBND cấp tỉnh phải xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để trình HĐND cùng cấp phê duyệt.

Trong Đề án phải nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu, các thông tin về các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án này; Dự kiến khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, phương thức và kế hoạch phát hành trái phiếu cũng như phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu, phương án bố trí nguồn vốn thanh toán lãi, gốc trái phiếu hàng năm và đến hạn...

Sau khi nhận được đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do UBND cấp tỉnh trình, HĐND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt đề án phát hành trái phiếu.

Sau khi HĐND cấp tỉnh phê duyệt đề án, UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức phát hành.

Có kỳ hạn từ 1 năm trở lên

Theo Thông tư quy định, trái phiếu chính quyền địa phương có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Kỳ hạn cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và điều kiện thị trường. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác của trái phiếu là bội số của 100.000 đồng.

Khối lượng phát hành từng đợt trái phiếu do chủ thể phát hành quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của địa phương, khả năng huy động vốn trên thị trường và phải nằm trong hạn mức phát hành đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Lãi suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do chủ thể phát hành quyết định cho từng đợt phát hành nhưng không được vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

3 phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện theo đề án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm 3 phương thức: Đấu thầu phát hành trái phiếu được thực hiện qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Bảo lãnh phát hành; Đại lý phát hành.

Thanh Trúc