(Chinhphu.vn) - Phiên họp thứ 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa khai mạc chiều 5/10. Trong phiên họp này, Ủy ban sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng.

Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Các dự  án luật được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần này gồm Luật Việc làm; một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Thủ đô; Luật Đầu tư công; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tờ trình Quốc hội về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi).

Ủy ban cho ý kiến việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và khóa XIII của Quốc hội; việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Cũng trong phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015.

Xuân Tuyến