(Chinhphu.vn) - Các tổ chức tín dụng muốn được giao dịch liên ngân hàng phải không có các khoản nợ quá hạn đối với các giao dịch liên ngân hàng từ 10 ngày trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch (đối với bên đi vay).

Đây là một nội dung quan trọng trong Thông tư số 21, quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành.

Thông tư cũng nêu rõ, lãi suất cho vay, mua, bán giấy tờ có giá sẽ do các bên tự thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, NHNN sẽ quy định lãi suất cho vay liên ngân hàng để các TCTD thực hiện.

Văn bản cũng nêu rõ đối tượng được cho vay, đi vay bao gồm: các TCTD là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đối tượng được mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bao gồm: các TCTD là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá khi có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đảm bảo cập nhật cơ sở dữ liệu, đội ngũ cán bộ đủ trình độ, quy trình quản trị rủi ro đầy đủ… TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện các hoạt động gửi tiền, nhận tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các giao dịch đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trên cơ sở các hợp đồng cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá và hợp đồng gửi tiền, nhận tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) đã ký giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký.

Thông tư cũng quy định về hình thức thực hiện giao dịch và thanh toán. Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch dưới các hình thức thông qua mạng giao dịch điện tử của NHNN hoặc của các tổ chức cung ứng dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hoặc qua điện thoại (có ghi âm lại) hoặc các hình thức khác. Việc lựa chọn áp dụng hình thức thực hiện giao dịch do các bên tự thỏa thuận phù hợp với điều kiện của từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải bảo đảm thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các giao dịch bằng đồng Việt Nam của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng bằng Lệnh thanh toán có giá trị cao theo quy định của NHNN.

Về trích lập dự phòng rủi ro đối với các giao dịch: Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay và mua có kỳ hạn giấy tờ có giá đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo quy định của Thống đốc NHNN.

Thông tư 21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2012 và thay thế quyết định liên quan trước đó.

 Văn Chính