(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2011/NĐ-CP quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Cụ thể, mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển gồm các loại sau: Mẫu quyết định gồm 21 loại; mẫu biên bản gồm 18 loại; mẫu biểu khác gồm 5 loại.

Mẫu quyết định, biên bản, các loại mẫu biểu khác quy định nêu trên được in, phát hành theo hình thức mẫu in hoặc mẫu điện tử.

Mẫu in là văn bản được in ra trên các thiết bị in ấn, thiết bị tin học hoặc các loại máy khác. Mẫu điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về nội dung các loại quyết định, biên bản, mẫu biểu khác, được khởi tạo, lập, phát hành trên các thiết bị điện tử.

Các mẫu quyết định, biên bản, mẫu biểu khác được phát hành trên các thiết bị điện tử khi đưa ra sử dụng phải dưới dạng mẫu in.

Bộ Quốc phòng quản lý thống nhất các mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; quy định cụ thể về in ấn, phát hành mẫu biểu in, mẫu biểu điện tử và quản lý, sử dụng mẫu biểu.

Nghị định 114/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2012.

Các mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển

Hoàng Diên