(Chinhphu.vn) –Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần cụ thể hoá 3 khâu đột phá trong Chiến lược phát triển KTXH 2011 – 2020 vào nhiệm vụ của ngành.

Sáng 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch (VHTTDL) năm 2013. Hội nghị do Bộ VHTTDL tổ chức tại 6 điểm cầu Hà Nội, Phú Thọ, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí  Minh, Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2013. - Ảnh: VGP/Từ Lương

Đánh giá những thành tựu VHTTDL là một điểm son trong thành tựu chung của đất nước năm 2012, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành cần cụ thể hoá 3 khâu đột phá (đổi mới thể chế, phát huy yếu tố nhân lực con người và phát triển hạ tầng) trong Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2010 - 2020 vào nhiệm vụ của ngành trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Cụ thể hoá 3 đột phá trong lĩnh vực văn hoá

Năm 2012, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, để hoàn thiện thể chế trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, trong thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh phối hợp đồng bộ với Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Để duy trì được đội ngũ chuyên nghiệp về văn học nghệ thuật, Phó Thủ tướng đề nghị triển khai quyết liệt Đề án đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Gắn với đó, cần sớm hoàn thiện chính sách, chế độ làm việc với văn nghệ sĩ.

Liên quan đến các hoạt động biểu diễn, cần phải hình thành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hoạt động này.

Phó Thủ  tướng đề nghị ngành cần rà soát lại quy chế quản lý các di tích cấp quốc gia, di tích địa phương, thành lập Hội đồng chuyên môn phê duyệt việc sửa chữa tôn tạo các di tích văn hoá.

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hoá cơ sở, tăng cường đầu tư, quản lý hiệu quả các nhà  văn hoá, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL xây dựng Đề án tổ chức các cuộc thi hát cấp quốc gia định kỳ về các cuộc kháng chiến và Bác Hồ, tạo sự quan tâm của giới trẻ về chủ đề này. Đến năm 2014, có thể tổ chức cuộc thi đầu tiên, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác VHTTDL năm 2013 được tổ chức tại 6 điểm cầu. - Ảnh: VGP/Từ Lương

Công bố Sách xanh về gia đình

Để cụ thể 3 khâu đột phá  trong công tác gia đình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần xây dựng bộ máy chuyên trách về công tác này đến cấp cơ sở. Cần chú ý tới việc tổng kết định kỳ, làm rõ phương thức hoạt động, làm rõ nội dung thể chế về công tác gia đình. Đồng thời, nên có điều tra xã hội học định kỳ về tình hình gia đình, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Theo Phó Thủ  tướng, hạ tầng của công tác gia đình chính là bộ cơ sở dữ liệu về công tác gia đình ở các địa phương và cấp quốc gia, là mạng lưới xã hội làm công tác gia đình. Ngành VHTTDL cần kết hợp với ngành Thông tin – Truyền thông và Hội Phụ nữ các cấp triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, tổng kết, biểu dương những điển hình làm tốt công tác gia đình, kết hợp với ngành Giáo dục đưa nội dung giáo dục về gia đình vào nhà trường.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý việc tổ chức công bố Sách xanh về gia đình Việt Nam, làm rõ những thành tựu phát triển của công tác gia đình, những nét đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời đặt ra các vấn đề liên quan đến gia đình trong bối cảnh hiện nay. Thông điệp rất quan trọng về gia đình này sẽ được công bố vào ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm, tạo sự quan tâm của xã hội đến vấn đề này.

Cần có chiến lược phát triển thể thao

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, muốn có đột phá trong thể chế trong lĩnh vực thể thao, cần quan tâm đến chiến lược phát triển, từ chiến lược chung đến các chuyên ngành. Một hướng đổi mới thể chế trong thể thao là xây dựng mô hình nhà nước quản lý, xã hội tham gia, tăng cường phối hợp giữa ngành VHTTDL và trường học trong phát triển thể dục, thể thao.

Về nguồn nhân lực, Bộ VHTTDL cần triển khai mạnh mẽ chương trình đào tạo huấn luyện viên cho các môn thể thao, đào tạo các vận động viên chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế phát triển thể thao quần chúng.

Liên quan đến phát triển hạ tầng, Phó Thủ  tướng nhấn mạnh cần có cơ chế sử  dụng hiệu quả các công trình nhà thi đấu thể thao, xã hội hoá xây dựng các khu liên hợp thể thao…

Tập trung quy hoạch vùng du lịch

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2013, ngành VHTTDL cần tập trung cụ thể hoá quy hoạch du lịch vùng. Đồng thời, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để đầu tư du lịch đồng bộ gắn với du lịch vùng, tổ chức liên kết tour, quảng bá du lịch, xúc tiến thương hiệu quốc gia.

Bộ VHTTDL phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp hạn chế nạn chèo kéo khách, xây dựng hệ thống nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL trong năm 2013:

1. Tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề xuất giải pháp chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới. Triển khai tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

3. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD 18). Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các vận động viên một số môn có khả năng giành huy chương tại ASIAD-2014 tại Hàn Quốc, tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia ASIAD 18.

4. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; phát triển, nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tăng cường đổi mới công tác thống kê du lịch.

5. Tăng cường quản lý quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chấn chỉnh môi trường du lịch, giải quyết triệt để tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo khách du lịch tại các trung tâm du lịch, tiếp tục xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

Từ  Lương – Việt Hà