Cho tôi hỏi nhà ở xã hội là gì? Nhà ở thương mại là gì? Hiện ở thành phố Đà Nẵng có nhà ở xã hội, nhà ở thương mại không? Nếu muốn đăng ký vay để mua nhà ở Đà Nẵng thì phải đến nơi nào? Xin cảm ơn!

Cho tôi hỏi nhà ở xã hội là gì? Nhà ở thương mại là gì? Hiện ở thành phố Đà Nẵng có nhà ở xã hội, nhà ở thương mại không? Nếu muốn đăng ký vay để mua nhà ở Đà Nẵng thì phải đến nơi nào? Xin cảm ơn!