(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị trước 5/8 các Bộ, ngành và địa phương đề xuất nhu cầu ứng trước vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013.

Ảnh minh họa

Việc ứng trước vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ như nêu trên là nhằm bổ sung thêm các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hoàn thành trước ngày 31/12/2012 và trong 6 tháng đầu năm 2013. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ODA.

Chỉ ứng trước cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, việc ứng vốn phải đảm bảo nguyên tắc chỉ ứng trước cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 đến thời điểm báo cáo, dự án có khối lượng thực hiện cao hơn hoặc bằng số vốn lũy kế đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2012.

Các dự án đã hoàn thành chỉ được ứng vốn khi đã có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2012, có khối lượng thực hiện đến 30/6/2012, chỉ ứng vốn đối với các dự án có tổng mức đầu tư đến 100 tỷ đồng, có khối lượng thực hiện đạt trên 70% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; các dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng, có khối lượng thực hiện đạt trên 80% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và các dự án có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên, có khối lượng thực hiện đạt trên 90% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2013, có khối lượng thực hiện đến 30/6/2012, chỉ ứng vốn đối với các dự án có tổng mức đầu tư đến 100 tỷ đồng, có khối lượng thực hiện đạt trên 50% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; các dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng, có khối lượng thực hiện đạt trên 70% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và các dự án có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên, có khối lượng thực hiện đạt trên 85% so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Số vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm 2013 chỉ được phép thực hiện đến hết ngày 31/12/2012 và giải ngân đến hết ngày 31/1/2013.

Mức ứng vốn tối đa đối với từng dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, vốn ngân sách trung ương sẽ ứng trước kế hoạch năm 2013 cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đào tạo do Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; và các dự án ODA (vốn đối ứng các dự án ODA do các bộ, ngành quản lý và hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA do địa phương quản lý).

Cụ thể, đối với vốn ngân sách trung ương, các dự án nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án dưới 30 tỷ đồng thì được ứng trước tối đa 100% số vốn ngân sách trung ương còn thiếu phải bố trí; các dự án nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án từ 30 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng được ứng trước tối đa 50% số vốn ngân sách trung ương còn thiếu phải bố trí...

Tống số vốn ứng trước của từng Bộ không vượt quá 20% kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 theo ngành, lĩnh vực.

Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ giao còn lại (kế hoạch 2012-2015 trừ đi kế hoạch 2012) dưới 30 tỷ đồng được ứng trước tối đa 100% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại.

Các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại từ 30 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng được ứng trước tối đa 70% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương có nhu cầu ứng trước vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ gửi đề xuất về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 5/8/2012.

Thùy Trang