Tôi xin hỏi: Để đánh giá và phân loại một đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006) thì căn cứ vào tiêu chí nào và cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đánh giá phân loại các đơn vị này? Xin cảm ơn.

Tôi xin hỏi: Để đánh giá và phân loại một đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006) thì căn cứ vào tiêu chí nào và cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đánh giá phân loại các đơn vị này? Xin cảm ơn.