(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được ban hành, tín phiếu sẽ được phát hành vào ngày Thứ Ba trong tuần.

Tín phiếu kho bạc (tín phiếu) là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn không vượt quá 52 tuần và đồng tiền phát hành là tiền Việt Nam.

Tín phiếu có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần. Bộ Tài chính sẽ quy định các kỳ hạn khác của tín phiếu trong một số trường hợp cần thiết nhưng không vượt quá 52 tuần.

Tín phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Tín phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Tín phiếu được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bù trừ, thanh toán giao dịch tại Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam.

Giá bán tín phiếu

Theo quy định, giá bán tín phiếu được xác định theo công thức sau:

 

Trong đó:

G = Giá bán tín phiếu

MG = Mệnh giá tín phiếu

Ls = Lãi suất phát hành tín phiếu (%/365 ngày)

n = Số ngày thực tế kể từ ngày thanh toán tiền mua tín phiếu tới ngày tín phiếu đáo hạn.

Số tiền mua tín phiếu được xác định theo công thức sau:

GG = G x N

GG = Số tiền mua tín phiếu

G = Giá bán tín phiếu

N = Số lượng tín phiếu phát hành cho thành viên trúng thầu

Cũng theo quy định, Ban đấu thầu tín phiếu có trách nhiệm giúp Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước tổ chức việc đấu thầu tín phiếu theo quy định; kiểm tra việc tổ chức đấu thầu; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình đấu thầu tín phiếu và theo dõi diễn biến thị trường đấu thầu tín phiếu để kiến nghị các biện pháp điều hành hoạt động thị trường.

Thanh Hoài

Từ khóa: Tín phiếu