(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu gắn kết và phát huy vai trò của phong trào này với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa.

Đồng thời, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

70% gia đình ở đồng bằng và 50% ở miền núi, hải đảo, biên giới được công nhận "Gia đình văn hóa"

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2015, 70% gia đình ở đồng bằng và 50% ở miền núi, hải đảo, biên giới được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa".

60% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương ở vùng đồng bằng và 40% ở miền núi, hải đảo, biên giới được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đến 2020, 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Xây dựng "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể, bình chọn, biểu dương và khen thưởng "Người tốt, việc tốt" ở các cấp trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", với những đức tính sau: Có tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; có tinh thần vượt khó, vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước của cộng đồng; tương thân, tương ái, đoàn kết và giúp đỡ mọi người; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng, biểu dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Cụ thể, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố) công nhận, đạt các tiêu chuẩn sau: Giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; thôn, làng, bản, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn...

Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, do Chủ tịch UBND quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố) công nhận đạt các tiêu chuẩn sau: Quản lý, xây đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao...

Bên cạnh đó, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các phong trào "Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức"; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch";...

Hoàng Diên