(Website Chính phủ) - Qua Website Chính phủ, ông Nguyễn Hùng (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi) phản ánh việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi có văn bản số 214/TNMT gửi các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thông báo không tiếp nhận hồ sơ của công dân đang thế chấp tại các ngân hàng đã đăng ký giao dịch đảm bảo, để làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật. Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 1233/CV-STNMT trả lời như sau:
Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai chưa quy định cụ thể đối với trường hợp người đang sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng, khi thực hiện các quyền tiếp theo như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Những trường hợp này căn cứ theo Bộ Luât Dân sự năm 2005 đã quy định cụ thể:
+ Thế chấp về tài sản: Tại khoản 4 Điều 349 quy định: Bên thế chấp tài sản có quyền được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý;
+ Thế chấp về quyền sử dụng đất: Tại khoản 4 Điều 718 quy định: Bên thế chấp quyền sử dụng đất được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý.
Căn cứ các quy định nêu trên thì bên thế chấp được thực hiện các quyền theo quy định của Pháp luật (nếu được bên nhận thế chấp đồng ý bằng văn bản). Như vậy, công văn của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi số 214/TNMT ngày 19/7/2007 không đúng theo quy định của Pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi đã rà soát, hệ thống lại văn bản và đã có công văn đính chính số 260/TNMT ngày 16/8/2007./.
Ban Bạn đọc - Đối ngoại