(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Quý (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) gửi thư thắc mắc: HĐND và UBND tỉnh Hải Dương quy định mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2005-2007 là 300.000 đồng/tháng; từ năm 2008 điều chỉnh mức phụ cấp 540.000 đồng/tháng có đúng quy định không?

Ông Quý thắc mắc như vậy bởi theo ông được biết, căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ thì chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã được hưởng phụ cấp 1,46 sau điều chỉnh lên 1,86 và được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 1/11/2004 của Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, ngay sau khi Nghị định được ban hành Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2304/VPCP-NC ngày 29/4/2005 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX ngày 18/3/2002 về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" về chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan dự thảo nội dung sửa đổi Nghị định của Chính phủ số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, để bảo đảm thống nhất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Nghị định 121/2003/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2009. Kể từ ngày 1/1/2010, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX cũng quy định 11 chức danh cán bộ chuyên trách và 7 công chức chuyên môn, nhưng không có chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự.

Điểm c, khoản 3, Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn cũng quy định: Phó Chỉ huy trưởng quân sự là cán bộ không chuyên trách.

Theo Điều 7 Nghị định 121/2003/NĐ-CP, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng cán bộ không chuyên trách cho từng xã, phường, thị trấn và mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách.

Do vậy, Bộ Nội vụ khẳng định, HĐND tỉnh Hải Dương quy định mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2005 - 2007 là 300.000 đồng/tháng; từ năm 2008 điều chỉnh mức phụ cấp 540.000 đồng/tháng là đúng thẩm quyền.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ đã có Văn bản giải đáp thắc mắc của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc