(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đã ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.


Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động - Ảnh minh họa
Cụ thể, người sử dụng lao động phải chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hoặc đơn vị quản lý về sức khỏe lao động môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động, kể cả người học nghề, thực tập nghề.

Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần cho đối tượng làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

Người sử dụng lao động phải quản lý và thống kê tình hình bệnh tật của người lao động hằng quý. Đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, người sử dụng lao động có hoàn chỉnh thủ tục giám định sức khỏe, bồi thường, trợ cấp cho người lao động.

Quản lý vệ sinh lao động

Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng lập hồ sơ vệ sinh lao động; lập kế hoạch về quản lý vệ sinh lao động theo định kỳ hằng năm bao gồm các thông tin về dự kiến thời gian thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động, giải pháp xử lý, phòng ngừa; thực hiện việc đo, kiểm tra các yếu tố vệ sinh lao động theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thành lập mới cơ sở lao động phải thực hiện việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động sức khỏe theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu, hằng quý, trước ngày 20 của tháng cuối quý, cơ sở lao động hoàn chỉnh và gửi Báo cáo hoạt động y tế của cơ sở mình về Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Trung tâm Y tế huyện) và đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hằng năm, Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và báo cáo cho đơn vị quản lý về sức khỏe lao động và môi trường tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm, đơn vị quản lý về bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị quản lý y tế các Bộ, ngành tổng hợp báo cáo tình hình quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp địa phương và Bộ, ngành thuộc thẩm quyền quản lý và gửi về Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

Tuệ Văn