Theo tôi nên qui định tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như nhau là 60 tuổi nhưng chỉ đối với một số đối tượng của một số ngành, lĩnh vực lao động trí óc như cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan hành chính, sự nghiệp.Tuy nhiên nên có chế độ ưu tiên cho lao động nữ là có quyền được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi. Sau 60 tuổi đến 65 tuổi nếu người lao động thấy còn có khả năng cống hiến và cơ quan sử dụng người lao động có nhu cầu sử dụng thì người lao động vẫn được tiếp tục làm việc. Thực tế ở Việt Nam hiện nay tuổi thọ của nữ cao hơn nam, đặc biệt phụ nữ ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đồng thời do phụ nữ đã được giải phóng bớt công việc nội trợ, sinh đẻ ít, điều kiện cuộc sống tốt hơn nên nếu qui định như ý kiến của tôi đã nêu thì thể hiện đảm bảo sự bình đẳng giới và thể hiện sự quan tâm ưu ái đối với lao động nữ.

Theo tôi nên qui định tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như nhau là 60 tuổi nhưng chỉ đối với một số đối tượng của một số ngành, lĩnh vực lao động trí óc như cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan hành chính, sự nghiệp.Tuy nhiên nên có chế độ ưu tiên cho lao động nữ là có quyền được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi. Sau 60 tuổi đến 65 tuổi nếu người lao động thấy còn có khả năng cống hiến và cơ quan sử dụng người lao động có nhu cầu sử dụng thì người lao động vẫn được tiếp tục làm việc. Thực tế ở Việt Nam hiện nay tuổi thọ của nữ cao hơn nam, đặc biệt phụ nữ ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đồng thời do phụ nữ đã được giải phóng bớt công việc nội trợ, sinh đẻ ít, điều kiện cuộc sống tốt hơn nên nếu qui định như ý kiến của tôi đã nêu thì thể hiện đảm bảo sự bình đẳng giới và thể hiện sự quan tâm ưu ái đối với lao động nữ.